NEWS

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ๒๕๖๔ รูปแบบ New Normal ครั้งแรก

Aug 24, 2021 / ดู 294 ครั้ง

หัวข้อนโยบายรัฐกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อนำไปสู่สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน และมีปาฐกถาพิเศษโดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ การจัดระดมความคิดเห็นผ่านห้องประชุมย่อย เรื่องการเสริมทักษะอาชีพใหม่หรืออาชีพทางเลือกและรายได้ของผู้สูงอายุและเรื่องระบบและกลไกการบูรณาการบริการสังคมและสุขภาพเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุไทย
ผลที่ได้รับจากการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนของประเทศไทยของทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายช่วยการทำงานด้านผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงพลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังของภาครัฐการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อนำไปสู่สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน


ข่าวอื่นๆ

+more