EVENT

.:: ของรางวัล ::.

ช่วงที่ 1 : 18 เมษายน 2565 – 1 พฤษภาคม 2565
(ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 3 พฤษภาคม 2565)
รางวัลที่ 1
บัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน ที่ เดอะธนา อะไลน์ รีสอร์ท เกาะเต่า
จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 3,800 บาท)
(หมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2565)
ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมจำนวน 190 บาท
รางวัลที่ 2
บัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน ที่ ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท
จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 9,000 บาท)
(หมดอายุวันที่ 15 ตุลาคม 2565)
รางวัลที่ 3
บัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน ที่ โรงแรม ลิตเติ้ล เชลเตอร์ เชียงใหม่
จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 3,990 บาท)
(หมดอายุวันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ช่วงที่ 2 : 2 พฤษภาคม 2565 – 15 พฤษภาคม 2565
(ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 17 พฤษภาคม 2565)
รางวัลที่ 1
บัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน ที่ เดอะธนา อะไลน์ รีสอร์ท เกาะเต่า
จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 3,800 บาท)
(หมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2565)
ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมจำนวน 190 บาท
รางวัลที่ 2
บัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน ที่ ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท
จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 9,000 บาท)
(หมดอายุวันที่ 15 ตุลาคม 2565)
รางวัลที่ 3
บัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน ที่ โรงแรม ลิตเติ้ล เชลเตอร์ เชียงใหม่
จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 3,990 บาท)
(หมดอายุวันที่ 31 ตุลาคม 2565)