NEWS

กองทุนพัฒนาสื่อฯ เตรียมเปิดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค นำร่องครั้งที่ 1 จ.นครศรีฯ

Jun 13, 2022 / ดู 1,328 ครั้ง

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund : TMF) เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "TMF POWER FOR CHANGE : สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล การประชาสัมพันธ์ภารกิจและการสนับสนุนทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปในระดับภูมิภาค และต่อยอดให้เกิดการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อท้องถิ่นที่พัฒนาเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมนำร่องจัด "เวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 ภาคใต้" โดยได้รับเกียรติจาก นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภายในงานพบกับการเสวนาเชิงวิชาการสร้างพลังการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ "รู้ทันสื่อร้าย ขยายสื่อดี ภาคีเข้มแข็ง" การอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมระดมสมองด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อ การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ และการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/k2PR8rTb7jrLcqHS9 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmfpowerforchange.com


ข่าวอื่นๆ

+more