NEWS

พลัสฯ บรรยายพิเศษ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Oct 26, 2022 / ดู 219 ครั้ง

อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ยืนทางซ้าย กลาง จากภาพ) ให้การต้อนรับ นางสาวสมสกุล หลิมศุทธพรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(ยืนทางขวา กลาง จากภาพ) ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในเรื่อง "การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" ให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 4 สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และการจัดการอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านสายงานบริหารทรัพยากรอาคารแบบครบวงจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อเร็วๆ นี้


ข่าวอื่นๆ

+more