NEWS

NFT Art ศิลปะแห่งความรัก

Sep 28, 2023 / ดู 984 ครั้ง

คณะอนุกรรมาธิกาศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานเครือข่ายภาคีจัดแสดงผลงานนิทรรศการ " NFT Art ศิลปะแห่งความรัก " เพื่อให้เด็กและเยาวชน
แสดงความรักความกตัญญูต่อมารดาหรือผู้มีพระคุณหรือแผ่นดิน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับผลงานศิลปะของ
เด็กและเยาวชนอีกด้วย โดยมีนาย สรโชติ อ าพันวงษ์ ประธานคณะท างานคนดี คิดดี ท าดี เป็นผู้กล่าว
รายงาน และ ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิรินา ปวโวฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมส่งผลงานทุกท่าน ซึ่งผลงานดังกล่าว จะน าไป
สร้างสรรค์ให้เป็นผลงานศิลปะดิจิทัล (NFT Art) ต่อไป


ข่าวอื่นๆ

+more